(2013/2014)
V diplomovej práci sa zameriavam na vytvorenie kolekcie svietidiel, vyrobených v čo najväčšej miere z recyklovaných materiálov (tienidlo, zdroj energie, stojany). Hlavným cieľom teoretickej časti bola analýza pojmu „recyklácia“ a charakteristika procesu recyklovania v súčasnosti. Štúdium rozmani- tých literárnych zdrojov nasmerovalo zameranie práce na sklo, ktoré tvorí asi 6% celkového odpadu. Prvotnou inšpiráciou bolo využitie starého zaváraninového pohára, a to najmä z dôvodu, že ide o denne používaný produkt. Následná analýza zvoleného materiálu dopomohla k možnostiam jeho technologického spracovania. Z hľadiska použitia zdroja energie bola nápomocná analýza súčasných technológií. Teoretickú časť taktiež tvorí prieskum aktuálnych trendov svietidiel a stojanov vo svete. Praktická časť podrobne definuje zvolené postupy pri redizajnovaní sklenených tienidiel, charakte- ristiku použitej COB LED technológie a celkový proces výberu jednotlivých komponentov svietidla. V závere práce prezentujem finálnu podobu svietidiel ako aj previazanosť celej kolekcie.

další práce

Autorské portfolio

Autorské portfolio

(ADE, 2011/2012)