(2014/2015)

Je digitálnou knihou, ktorá existuje výhradne na internete. Primárnym cieľom  tejto bakalárskej práce je riešenie popularizácie vedy a techniky na internete. Druhotným cieľom je integrovanie obrazu a textového obsahu do jednotného celku.

Kniha čitateľovi predstavuje obsah dvomi spôsobmi. V textovom móde uživateľ číta lineárny text vysvetľujúci technický alebo vedecký problém, tento text je doplnený modelom alebo schémou, ktoré ilustrujú problém. Zelené linky v texte vyznačujú súčiastku, alebo dej o ktorých čitateľ práve číta. Červené linky vysvetľujú použité pojmy.

V obrazovom móde, ak to konkrétna ilustrácia umožňuje, môže čitateľ prepínať medzi rôznymi uhľami pohľadu a objavovať detailnejšie informácie o jednotlivých súčiastkách/javoch. Na nižšie uvedenom odkaze môžete otestovať funkčný prototyp knihy.

další práce