(2017/2018)


Vyraj je digitální román s prvky hry v podobě multimediální mobilní aplikace. Vypráví příběh Yrji – dívky žijící v post-apokalyptickým světě, kde je lidstvo decimováno, čas je kontaminovaný, věda a příběhy jsou ztracené. Nucená opustit svoji osadu, Yrja jde do podsvětí, kde objeví minulost a zvrátí osud jejího lidu. Originální příběh byl vymyšlen a napsán autorem.

Hlavním prvkem projektu je typografie. Orientace textu se často mění; čtenář je tak nucen otáčet zařízení. Layout odráží události v příběhu: dlouhé řádky představují pohyb; bloky textu se používají pro statické scény. Když se děj větví, větví se i text – každá věta běží v jiném směru. Neobvyklý layout, např. čtení od zdola nahoru nebo RSVP (technologie rychlého čtení založena na zobrazování textu jako sekvence slov), se objevuje v částech příběhu o kontaminovaném čase.

Čtenář může změnit čas slovesa, aby ovlivnil příběh – objevil jeho skryté části, změnil ho a posunul děj dopředu. Font Vyraj je použit pro označení interaktivních slov. Je to originální písmo, které kombinuje velká a malá písmena. Aby uživatel dokončil četbu a pokračoval do dalších částí, musí dát slovesa do správného tvaru. Typografie je doprovázena digitálními kolážemi, lineárními ilustracemi inspirovanými elektrickými diagramy a parallax animací. Autor spolupracoval s profesionální fotografkou, módní návrhářkou a skladatelem.

EN
Vyraj is a gamified digital novel in the form of a multimedia mobile app. It tells the story of Yrja—a girl living in a post-apocalyptic world where humanity is decimated, time is corrupted, the technology is forbidden, knowledge and stories are lost. Forced to leave her village Yrja goes to the underworld to discover the past and reverse the destiny of her folks. The original story was invented and written by the author.

The essential part of the design is typography. The orientation of text often changes forcing the reader to rotate the device. The layout reflects the events in the story: long verses represent the movement; blocks of text are used for static scenes. When the plot is branching so does the text with each sentence going in a different direction. The parts regarding the contaminated time use unusual layout, i.e. reading from the bottom up or RSVP—a speed reading technology based on showing text as a sequential stream of words.

The reader can change the tense of verbs to interact with the story–discover hidden part, change it or move it forward. For the interactive words, the Vyraj font is used. It is an original typeface which combines upper and lowercase letter. The user’s goal is to set the verbs into the correct form to finish the game. Typography is accompanied by digital collages, linear illustrations inspired by electrical diagrams and parallax animations. The author cooperated with i.a. professional photographer, fashion designer and musician.

ke stažení tisková kvalita

další práce